Uslovi korišćenja

Uvodne odredbe

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja pre nego što izvršite porudžbinu. 

Ovi opšti uslovi prodaje odnose se na korišćenje internet prodavnice privrednog društva NašIzlog.com d.o.o., Beograd-Rakovica, sa sedištem na adresi Pere Velimirovića 72, matični broj 20213264 (dalje: Prodavac) putem sajta nasizlog.com (dalje: Website).

Uslovima korišćenja definisan je odnos između Prodavaca i pružaoca usluga e-trgovine na sajtu nasizlog.com i Vas, našeg kupca, i isti predstavljaju sastavni deo svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog u elektronskoj formi.

Pravila ustanovljena u ovim Uslovima korišćenja će se primenjivati i obavezivati sve naše kupce.

Navedeni Uslovi korišćenja tiču se najpre kupovine proizvoda u našoj e-trgovini (putem našeg sajta). Isti uslovi će se primenjivati i na kupovinu proizvoda putem Korisničkog servisa pod istim uslovima.

Samim pristupom Website-u kupac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Uslova korišćenja i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog Kupca.

Kupac potvrđuje da je punoletan ili da uz dozvolu roditelja prihvata sve uslove koje je Prodavac istakao na Website-u, odnosno da je pravno sposoban da zaključi ugovor i izvrši porudžbinu putem Website.

 Važenje pravila

Prodavac ima pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih uslova prodaje, a u skladu sa važećim zakonima. Izmena će stupiti na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na Website-u.

Nastavljanjem korišćenja Website-a nakon izmenjenih uslova smatra se da je kupac sa istima saglasan i da Prodavac neće biti odgovoran za moguće posledice koje su rezultat promena.

Ukoliko se ne slažete sa promenama molimo Vas da ne koristite Website i da se Prodavcu obratite putem elektronske pošte: prodaja@nasizlog.com, kako bismo Vaše podatke uklonili.

Kupoprodajni ugovor

Kupoprodajni ugovor se može sklopiti putem e-trgovine.

Samim poručivanjem i slanjem narudžbine putem našeg sajta ili pomoću Korisničkog servisa, nastaje predlog kupoprodajnog ugovora.
Porudžbina će biti obrađena u vremenskom periodu do 5 dana, dok će potvrda o primanju porudžbine biti poslata na Vašu eletronsku poštu.

Kupoprodajni ugovor se smatra zaključenim onog časa kada ponuđač, primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvata ponudu, i kupcu posebnom elektronskom porukom potvrdi prijem prihvata ponude.

Kupoprodajni ugovor će potom biti izvršen slanjem poručenih artikala. O slanju paketa bićete obavešteni putem elektronske pošte.

Ugovor će se sklopiti u Republici Srbiji i i važiće u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Naručivanje Robe

Kupac robu može naručiti neposredno putem Website kao neregistrovani korisnik ili nakon izvršene registracije. Sve kupovine registrovanih kupaca se beleže, pa će registrovani kupac u jednom trenutku steći pravo na različite pogodnosti prilikom budućih narudžbi.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije.

Ukoliko dođe do bilo kakve promene podataka unetih prilikom registracije, kupac je dužan da što pre ažurira svoj korisnički nalog, odnosno obavesti Prodavca o promenama putem e-mail: prodaja@nasizlog.com 

Roba se naručuje elektronskim putem izborom opcije Dodaj u korpu, kojim se odabrani proizvod dodaje u korpu Kupca.

Kupac bira način isporuke i bira način plaćanja Robe.

Prodavac zaržava pravo da, s obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na merenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom prodaje putem Website-a prikaže i cenu artikla koji se momentu prikazivanja ne nalazi na zalihama, tako da  rodavac ne garantuje za stanje zaliha u svakom trenutku. Ukoliko dođe do toga da poručeni proizvod nije zaista na lageru, bićete o tome blagovremeno obavešteni.

Cena

Prodavac samostalno utvrđuje cene Robe u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmene istaknutih cena.

U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om, ali ne uključuju troškove dostave Robe Kupcu koji trošak se dodatno naplaćuje.

Istaknute cene proizvoda i usluga prikazane su sa PDV-om važećim u vreme slanja porudžbine. U slučaju da se PDV stopa promeni pre sklapanja kupoprodajnog ugovora ili pre slanja robe, kupac je dužan, uzimajući u obzir odabrani način plaćanja, izmiri svaku razliku u kupovnoj ceni ili će prodavac bez odlaganja putem elektronske pošte proveriti sa kupcem da li može naplatiti više od kupovne cene.

Sve istaknute cene, uključujući i cene sa popustom, važeće su do daljeg ili do isteka zaliha.

Plaćanje Robe i Isporuka robe

Način plaćanja i isporuke možete sami izabrati. Pre slanja porudžbine bićete obavešteni o odabranom načinu plaćanja i isporuke, kao i troškovima dostave. 

Način plaćanja koji su Vam na raspolaganju možete pogledati putem ovog linka dok načine isporuke koje Vam obezbeđujemo, kao i cenu dostave možete pogledati ovde.

Reklamacija i povrat robe

Kupac ima pravo na izjavljivanje reklamacije prodavcu i to na e-mail adresu: prodaja@nasizlog.com ili pisanim putem na adresu NašIzlog.com D.O.O. Pere Velimirovića 72, 11090 Beograd-Rakovica, popunjavanjem obrasca koji mozete preuzeti ovde, u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije saobrazna robi koja je poručena;
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu;
 • isporuka robe koja nije poručena.

Na sve reklamacije, primenjuje se važeća Politika reklamacija Prodavca i Zakon o zaštiti potrošača.

Kupac je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Odustanak od ugovora zaključenog posredstvom interneta – ugovor na daljinu

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je Roba isporučena na adresu koju je kupac označio, a pod sledećim uslovima:

 • da je Roba koju vraća neoštećena, neotpakovana i nekorišćena
 • da od isporuke Robe Kupcu nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane)
 • da je kupac popunio i poslao Prodavcu Obrazac za jednostrani raskid (obrazac možete preuzeti ovde) na sledeću email adresu prodaja@nasizlog.com
 • da je Prodavac potvrdio prijem Obrasca za jednostrani raskid
 • da je kupac upakovao Robu pre transporta na način koji sprečava oštećenja tokom transporta
 • da je uz Robu priložio dokumentaciju koja je Kupcu predata prilikom isporuke (gotovinski račun, otpremnica i sl)
 • da kupac snosi direktne troškove vraćanja Robe
 • da je Prodavac potvrdio prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povrat novca. 

Adresa na koju je kupac dužan bez odlaganja da vrati Robu je NašIzlog.com d.o.o. Pere Velimirovića 72, 11090 Beograd-Rakovica.

Ukoliko prodavac, u okviru sklopljenog ugovora, kupcu besplatno pošalje dodatni proizvod („poklon“), potrebno je vratiti i taj proizvod.

Kupac snosi troškove povraćaja robe.

U roku od 14 dana od prijema Obrasca za jednostrani raskid, Prodavac će vratiti plaćeni iznos uplatom na račun koji je kupac naveo u Obrascu za jednostrani raskid, s tim što ima pravo da rok za uplatu produži dok mu ne bude dostavljena Roba koju je kupac vratio.

Izuzetno od prethodnog, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor
 • isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom

Molimo Vas da imate na umu da ste, prema zakonu, odgovorni za svako umanjenje vrednosti robe kao posledicu rukovanja robom na način drugačiji od načina nužnog za upoznavanje s prirodom, karakteristikama i funkcijama robe (primera radi, ako odeću nastavite da koristite nakon što ste je isprobali). Dodatno, molimo Vas da imate na umu da nemate pravo odustajanja od kupoprodajnog ugovora u slučaju da je roba proizvedena u skladu sa Vašim posebnim zahtevima ili se radi o prilagođenoj i personaliziranoj robi (primera radi, pakovanje sa personalizovanom posvetom). 

Na obaveze prodavca i prava kupca u vezi sa isporukom u skladu sa ugovorom o prodaji robe, koji je zaključen na daljinu ili izvan poslovnih prostorija shodno se primenjuju odredbe Zakona kojima se obezbeđuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji.

Vansudsko rešavanje sporova

Kupac ima pravo da se njegov spor reši van suda, ukoliko prethodno izjavi prigovor ili reklamaciju Prodavcu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

U takvom slučaju, Prodavac je u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog pred telom za rešavanje potrošačkih sporova, ako je potrošač podneo predlog za takvo rešavanje u roku od godinu dana počev od dana podnošenja reklamacije trgovcu.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je fizičko lice koje se bavi posredovanjem i upisano je u registar tela koji se vodi pred ministarstvom.

Postupak se inicira predlogom potrošača koji se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Neisporuka robe

Prodavac zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova korišćenja. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova korišćenja ili drugih pravila koja su istaknuta na Website-u povlači za sobom brisanje Kupca iz baze Prodavca i onemogućavanje novih porudžbina. Prodavac dodatno zadržava pravo da ne isporuči porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta lica koji vrše isporuku Robe.

Razno

Trudimo se da našim kupcima obezbedimo popuste i poklone. U svakom pojedinačnom slučaju obavestićemo kupca o aktuelnim popustima ili poklonima. Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki popust ili poklon bon mogu se iskoristiti jednom. Popusti se ne mogu kombinovati, osim ukoliko nije određeno drugačije. 

Nezavisno od upisa u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promocije i/ili prodaje telefonom, pristanak potrošača za direktno oglašavanje dat trgovcu pre ili nakon upisa u registar, važi do njegovog opoziva koji je dat u skladu za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Korišćenjem bilo kog dela našeg sajta, popunjavanjem registracije i/ili poručivanjem putem sajta, obavezujete se na poštovanje Uslova korišćenja.